Markeder:

Tid & Sted for disse oplyses under “det sker” eller kan findes ved at klikke i kalenderen.

Hermed følger bekendtgørelse af Markedsregler:

Bekendtgørelse fra Veterinær- og fødevaredirektoratet kræver dyrlægekontrol ved fuglemarkeder.

* Alle fugle skal være indleveret  på markedet inden kl. 10.00.
* Det er ikke muligt at få fugle ind på markedet efter dette tidspunkt.
* Syge eller på anden måde tilskadekomne fugle vil blive afvist.
* Snavsede og overfyldte bure vil blive afvist.
* Sælger skal sørge for, at fuglene har adgang til vand og foder samt eventuelt grønt.
* Burene skal endvidere være forsynet med navn/pris.
* Sælgere må benytte egne bure, men transportkasser og lignende vil ikke blive accepteret som salgsbure.
* Hvor salgsbure forefindes skal disse så vidt muligt benyttes.
* Duer og vagtler kan sælges på markedet i år.

* Sælgere af duer og vagtler skal ved ankomst registreres i informationen, hvor der udleveres skemaer til optegnelse over solgte dyr, optegnelsen skal afleveres i informationen inden markedet forlades
* Duer og vagtler skal være tydelig mærket.

Overtrædelse af gældende regler vil medføre bortvisning fra markedet.

I henhold til Hittegodsloven har ingen ret til at beholde fundne genstande, dette gælder også for indfangne løse fugle i hallen.

Da vi alle er fuglefolk, gør vi selvfølgelig, hvad vi kan for ikke at få løse fugle. Brug fangst- voliererne og  aflever altid en løs fugl til rette ejermand, hvis han/hun er til stede. Ellers henvend dig i informationen.

Husk det er vigtigt at løse fuglen  blive fanget.

NYT – NYT –  NYT – NYT – NYT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Veterinære Tiltag:
Af veterinære hensyn, opfordres alle sælgere til at aflevere en liste over medbragte fugle, påført sælgers navn og adresse, samt navn og antal fugle.

Da der ligeledes tidligere er indkomne klager, fra flere af vore gæster over at de ikke kan finde sælger  og at flere fugle sidder i for små bure, vil der derfor blive strammet op med hensyn til salgsburenes størrelse, og antallet af fugle der sidder i dem.

Samtidig skal alle salgsbure mærkes med sælgers navn og adresse:

Fugl

Desuden: Vi har tidligere modtaget ros fra de veterinære myndigheder for vores håndtering, og afvikling af markedet.

Der var dog et par punkter, som kunne forbedres. Derfor må der ikke fremover stilles fugle på gulvet, på grund af stresning af fuglene.

Mange salgsbure/kasser var for små i forhold til de fugle, der sad i dem, der fik vi en henstilling til at få dette bragt i orden. Derfor indføres der mindstemål på salgs burene. Salgsburene/kasser skal derfor fremover have en størrelse, der er mindst 1,5 gange fuglens længde i højde x bede x dybde, være monteret med mindst en siddepind, og må gerne værre lukket på de 3 af siderne.

Ønsker du/i yderligere information kan der ses mere her om Salgsbure

Se vores seneste kontrolrapport her: Kontrolrapport