Sidst ændret d. 10. Februar  2022

§ 1 Foreningens navn.

Er. Randers Fugleforening og har hjemsted i Randers Kommune

Bestyrelsen tegner foreningen.

§ 2 Formål.

Foreningens formål er at skabe interesse for og udbrede kendskabet til den rette behandling og ernæring af tropiske fugle i bur og volierer.

Formålet søges opnået ved at afholde møder, samt arrangere udstilling.

”Et evt. overskud ved afholdelse af markeder, salgsmesser og udstillinger må alene anvendes til foreningens almennyttige formål — eller til andre almennyttige formål”

§ 3 Medlemmer.

Foreningen optager enhver person som medlem.

Juniormedlem, (til og med 17 år)

Husstandsmedlem, (gælder alle fastboende på adressen).

Støttemedlem, (dog uden stemmeret).

§ 4 Æresmedlem.

For at blive æresmedlem skal vedkommende have været aktiv i bestyrelsen, udstillings udval-get i en sammenhængende periode på 6 år. Eller sammenlagt 10 år.

Det kan også uddeles til et medlem der har ydet en særlig indsats, i en anden særlig opgave.

Der hædres med en nål.

§ 5 Kontingent.

Kontingentet, der er helårlig, fastsættes af generalforsamlingen og betales forud pr. 1 januar.

Kontingentet skal være betalt inden generalforsamlingen for at der er stemmeret.

Støttemedlem, betaler halv kontingent.

Medlemmer, der står i restance med kontingent til foreningen i over 2 måneder, kan suspende-res, indtil restancen er betalt.

Udmeldelse af foreningen sker til bestyrelsen.

Kontingentet skal være betalt i mindst 3 måneder, for at kunne udstille, dispensation kan sø-ges ved bestyrelsen.

§ 6 Udelukkelse.

Medlemmer der ikke overholder foreningens vedtægter og reglementer, og gør sig skyldig i adfærd, der krænker foreningens anseelse, eller modarbejder foreningens interesser, kan su-spenderes af foreningen.

Et ekskluderet medlem skal have mulighed for at fremlægge sit syn på eksklusionen for en generalforsamling, eksklusionen kan kun ændres, såfremt over halvdelen af de mødte stemmer derfor.

Generalforsamlingens afgørelse er endelig og kan ikke indankes for domstole.

§ 7 Bestyrelsen.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer.

Formanden vælges i lige år.

Kassereren i ulige år.

Resten af bestyrelsen konstituere sig selv med næstformand, sekretær og pr. mand.

På ulige år er 1 medlem på valg.

På lige år er 2 medlemmer på valg.

Alle er valgt 2 år af gangen, genvalg er tilladt.

Der vælges 2 suppleanter, 2 revisorer samt 1 revisor suppleant, valget gælder for et år af gan-gen — genvalg tilladt.

For at opstille til valg skal personen være tilstede, eller der skal foreligge et skriftligt tilsagn.

§ 8 Markeds — og udstillingsudvalg.

Udstillingsudvalget består af det fornødne antal medlemmer.

Markedsformanden vælges for lige år.

Udstillingsformanden vælges for ulige år.

Alle vælges for 2 år af gangen, genvalg tilladt.

Der vælges 1 suppleant.

§ 9 Bestyrelsens kompetence

Bestyrelsen kan til varetagelsen af den daglige drift, finde fornødent personale og lige ledes de nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.

§ 10 Bestyrelsesmøde.

Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent, eller mindst 2 bestyrelsesmed-lemmer anmoder derom.

Ved afstemning gælder almindelig stemmeflertal. Ved stemmelighed gør formandens stemme udslaget. Sekretæren fører beslutningsprotokol, afskrift udsendes til bestyrelsen.

§ 11 Ordinær generalforsamling.

Generalforsamlingen afholdes hvert år i februar måned og indvarsles skriftligt til medlemmerne med mindst 14 dages varsel.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Generalforsamlingen er, når den er lovligt indvarslet, beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal. Alle afgørelser sker ved sim-pel stemmeflertal.

Lovændringer kan kun foretages på en ordinær generalforsamling. Ved lovændring kræves der mindst 2/3 stemmeflertal af de fremmødte.

Afstemningen sker ved håndsoprækning, hvis ingen forlanger skriftlig afstemning.

Æresmedlemmer har stemmeret, når deres kontingent er betalt.

Stemmeret har to personer fra hver husstand.

Der kan afgives stemme pr. brev og fuldmagt, ved fuldmagt dog max 2 stemmer pr. fremmødt medlem.

Forslag fra medlemmerne skal være formanden i hænde senest den 1. januar, og skal udsen-des til samtlige medlemmer senest 7 dage inden generalforsamlingen.

Med følgende dagsorden.

 1. Valg af dirigent
 • Valg af stemme udvalg
 • Formandens beretning
 • Kassererens beretning
 • Kontingent fastsættelse
 • Forslag fra bestyrelsen
 • Forslag fra medlemmerne
 • Valg af formand på lige år, eller kasserer på ulige år
 • Valg af 1 eller 2 bestyrelsesmedlemmer
 1. Valg af suppleanter til bestyrelsen
 1. Valg af udstillingsformand i ulige år / valg af markeds formand i lige år
 1. Valg af udstillingsmedlemmer
 1. Valg af suppleanter til udstillings / markedsudvalget
 1. Valg af revisorer
 1. Valg af revisor suppleant
 1. Valg af årets fugle
 1. Valg af førsteopdræts kontrollanter
 1. Evt.

§ 12 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens bestemmelse, eller når mindst 1/3 af medlemmerne anmoder skriftligt derom med angivelse af forhandlingsemne. Indvarsling som i §11.

§ 13 Regnskab

Regnskabsåret er fra 1. januar til 31. december. Revision foretages af foreningens 2 revisorer. Foreningens midler indsættes på en bankkonto, dog må kassereren have en kassebeholdning på indtil 1000kr. i kontanter i kassen, samt 5000kr. i byttepenge.

Foreningens ophør kan kun besluttes af en generalforsamling, hvor 2/3 af medlemmerne er til stede og 2/3 af disse stemmer for.

Foreningens midler overgår til en almen nyttig forening, f.eks. Kræftens bekæmpelse/læger uden grænser.

Beslutningen om, hvad midlerne skal gå til, afgøres af generalforsamlingen der nedlægger foreningen.

Udstillingsregler

Sidst ændret 6 Maj 2017

§ 1 Udstilling:

Udstille kan medlemmer af foreningen, samt de, som bestyrelsen inviterer hertil, hvad enten det drejer sig om enkelte personer eller foreninger. Fuglehandlere henvises til specielle stands, med undtagelser kan gøres, hvis det drejer sig om fugle, som man kan bevidne stammer fra egen samling.

§ 2 Tilmelding:

Tilmelding skal ske på foreningens tilmeldingsblanketter.

Disse skal være tydelig og nøjagtige udfyldt.

Bevidst urigtig udfyldte blanketter gives tab af eventuelle præmiering.

Tilmeldingen er bindende.

For at lette tilmelding, skal ringnummer på tilmeldte kulturfugle, i følgende udstillings-klasser ikke oplyses fremover: Figur kanarier, pigmenterede og upigmenterede kanari-er, Zebrafinker, Mågefinker, Risfugle, Undulater og Pragtfinker.

I opdrætsklassen kan vinderfugle, såfremt der er tvivl om ejerforhold, med udstillers tilladelse udtages til kontrol for årstal og evt. initialer.

§ 3 Betaling:

Betaling sker ved aflevering af fuglene. Der betales for alle tilmeldte fugle.

§ 4 Indlevering:

Fuglene indleveres på udstillingen fredag kl 18.00 – 20.00. Fuglene skal være på plads senest kl. 21.00

§ 5 Erstatningsnumre:

Erstatningsnumre præmieres ikke. Et erstatningsnummer er når det fremmødte ikke er af sam-me art eller variant som det tilmeldte.

§ 6 Bure:

Egne standardbure, der ønskes benyttet på udstillingen, skal være rene og i god stand. Udstil-lingsudvalget har ret og pligt, til at afvise snavsede såvel som uegnede bure.

Egne standardbure må være mærket, men ikke synligt.

§ 7 Voliere:

Til fugle, som ved deres størrelse eller art afviger fra, hvad der normalt udstilles, kan man ikke forvente, at foreningen råder over bure/voliere, og medlemmerne må da selv stille disse bure/ voliere til rådighed.

Udstillede fugle må ikke ved skiltning på burene annonceres til salg.

§ 8 Foder:

Udstilles fugle, som kræver specielt foder, medbringes dette af ejeren, tillige med evt. drikke-glas og foderskåle

§ 9 Bedømmelse:

Andre end dommere samt deres assistenter formenes adgang til lokalerne under bedømmel-sen.

Bedømmelsen finder sted lørdag formiddag og ventes afsluttet ved middagstid. Efter bedømmelsen udfærdiger dommeren en rangliste over de præmieværdig fugle. Bestyrelse og udstillingsudvalg forbeholder sig ret til at få et opdræt bevidnet, før præmiering finder sted.

§ 10 Afhentning:

Afhentning af fugle, der er udstillet, må tidligst fjernes fra udstillingen, når der bliver givet tilla-delse, dog senest 30 minutter efter den fastsatte lukketid. Kun undtagelsesvis vil der kunne opnås dispensation herfra.

§ 11 Syge fugle:

Syge fugle eller formentlig syge fugle skal fjernes efter henstilling fra udvalget.

§ 12 Ansvar:

De udstillede fugle skal være under stadigt opsyn af kyndige fuglevenner, men det endelige ansvar for tab af dyr rekvisitter, samt skade på samme, bæres af udstilleren. Der kan ikke rej-ses krav om erstatning over for udvalget, ej heller overfor foreningen.

§13 Udstillings klasser:

Opdrætsklasse:

Eget opdræt siden sidste udstilling.

Kulturfugle skal være med fast godkendt fodring. Der udstilles års og 1 års fugle.

Konditionsklasse:

Indkøbte fugle som har været i udstillerens eje mindst 3 mdr. Kulturfugle uden fodring. Ældre fugle.

 • 14 Udstillings grupper: Kulturfugle:

(udstilles i opdræt med fast godkendt fodring) Figur Kanarier

Upigmenteret farve Kanarier Pigmenteret farve Kanarier Zebrafinker, Mågefinker, Risfugle
Pragtfinker
Undulater

Stammer (4 ens fugle i farve og køn) kun i opdræt. Øvrige fugle: (fodring ikke nødvendig)

Australske parakitter Græsparakitter Nymfeparakitter

Dvg. – og Spurvepapegøjer
Parakitter øvrige verdensdele
Papegøjer og Kakaduer
Lorier og Pensel tungede

Siskner, Finker, værlinger

Frugt – og insektædere

Pragtfinker (frøædere)

Tropiske duer

Vagtler

§ 15 Forsøgsordning:

 1. Der er kun konditionsklasse.
 2. Der præmieres som i konditionsklasse dog uden følge præmier.
 3. Forsøgsgrupper kan blive permanente, med opdræts – og konditionsklasse, efter 2 år samt at der har været 2 autoriserede dommere til at dømme gruppen.

Begge deles skal opfyldes.

§ 16 Præmier:

Kun præmieværdige fugle præmieres.

Vandrepokal uddeles i opdrætsgrupper.

Der udleveres erstatnings præmie ved afleveringen af pokalen.

Den kan vindes til ejendom ved at vinde 3 udstillinger i træk eller 5 gange i alt.

Ærespræmie uddeles i konditionsgrupper.

Øvrige vandrepokaler:

Skues bedste opdræt

Højst point bedømt fugl

Årets fugl (Krumnæb)

Årets fugl (Spidsnæb)

Bedste biotop

Øvrige pokaler:

Førstegangs udstiller.

Pokalen kan ikke vindes til ejendom.

Pokalen gives til en som udstiller for først gang.

Pokalen uddeles af udstillingsudvalget i dennes fravær, bestyrelsen.

Er der flere der udstiller, gives den til en som ikke får præmier på udstillingen, får alle præmier, gives den til en, efter udstillingsudvalget skøn.

Pokalen kan uddeles i opdræt eller kondition.

Rosetter og tillægspræmier tildeles efter foreningens økonomi